Otvoriť menuOtevřít vyhledávání

Reklamace zboží a záruka od 1.1.2014

Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách eshopu, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na obalu určeném pro český trh, v návodu připojeném k věci anebo v reklamě, formou sdělení v českém jazyce určeného pro spotřebitele v České republice uvedena doba, po kterou lze věc použít (dále jen „záruční doba“), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.


Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a)    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b)    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c)    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d)    věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a
e)    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci. Pokud k výrobku byl vystaven záruční list společnosti DSI Czech s.r.o., kupující může uplatnit reklamaci e-mailem na adresu servis@dsicz.cz nebo telefonicky na bezplatnou telefonní linku +420 225 386 191, kde si kupující domluví postup vyřízení reklamace. V případě, že výrobek obsahuje jiný záruční list než vystavený společností DSI Czech s.r.o. , postupujte prosím podle pokynů v tomto záručním listu.


Reklamující kupující doručí zboží za podmínek stanovených v Záručních listech jednotlivých výrobků, resp. doporučeně poštou na uvedené servisní středisko: DSI Czech spol. s r. o., Křižíkova 237/36A,186 00 Praha 8. Reklamující může uplatnit nárok na reklamaci i u jiného podnikatele, který je uveden v záručním listu jako osoba určená k opravě.


Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím, popř. v záruční době výrobku. V případě vady věci, za kterou prodávající odpovídá, má kupující – spotřebitel právo i  požadovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li však dodání nové věci (resp. nové součásti) vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady opravou věci.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.


Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.


Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:
-    výrobek byl instalován nebo používán v rozporu se záručními podmínkami výrobce, s návodem k použití nebo návodem k obsluze, nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním nebo neoprávněným zásahem (zejména v případě nedovolených zásahů do výrobku ze strany kupujícího, nebo zásahu do výrobku provedeného jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem)
-    mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli, v případě vady vzniklé zapojením výrobku do nesprávného napájecího napětí)  
-    vada byla způsobena neodborným nebo nešetrným zacházením nebo tím, že výrobek byl používán k jinému než obvyklému nebo výrobcem stanovenému účelu,
Dále se odpovědnost prodávajícího v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:
-    u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
-    má-li kupujícím uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,
-    vyplývá-li to z povahy výrobku (zejména omezená délka trvanlivosti baterií a spotřebního materiálu).


Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností kupujícího, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.


V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené vyši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

Pro dopravu zboží k reklamaci spotřebitel má možnost využít bezplatného kurýra, kontaktujte http://servis.dsicz.cz

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.


Prodávající rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.


Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:
• že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku, nebo ve smluvně  poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem. Záruční list kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce;
• že Kupující koupil výrobek od prodávajícího a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazujícím nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, a výrobního čísla výrobku (nevyžaduje se u záznamových médií, příslušenství a zboží bez uvedeného výrobního čísla);
• že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek.
Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nemůže být reklamace uznána jako oprávněná.


Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout.

 

Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně prodávajícího či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena.


Prodávající nepřebírá odpovědnost za data ponechaná na nosičích dat během servisního zásahu.

Zásady ochrany osobních údajů
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 

Reklamace zboží a záruka do 31.12.2013

 
- Na každé zboží se vztahuje záruka dle přiloženého záručního listu, resp. daňového dokladu, na kterém je uvedeno výrobní číslo výrobku (nevyžaduje se u záznamových médií, příslušenství a zboží bez uvedeného výrobního čísla)

- Záruční doba je standardně 24 měsíců, není-li uvedena na stránce produktu záruka delší. V případě záruky poskytované výrobcem (např. doživotní záruka) jsou závazky vzniklé z této záruky poskytované výrobcem předmětem vztahu mezi kupujícím a výrobcem produktu a řídí se příslušnými pravidly.
 
Uplatnění reklamace
 
- Reklamující zákazník doručí zboží za podmínek stanovených v Záručních listech jednotlivých výrobků, resp. doporučeně na uvedené servisní středisko: DSI Czech spol. s r. o., Křižíkova 237/36A,186 00 Praha 8. Reklamující může uplatnit nárok na reklamaci i u jiného podnikatele, který je uveden v záručním listu jako osoba určená k opravě (tato osoba musí mít sídlo ve městě prodávajícího nebo pokud je to blíže pro kupujícího).
 
 - Rozhodnutí o uznání či neuznání reklamace se snažíme vyřizovat ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů.
 
- V případě řešení reklamace opravou vyřizujeme reklamace do 30 dnů od jejího uplatnění. Tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni podání této reklamace.
- Oprávnění na záruku zaniká v případech, ktere jsou popsány u záručních podmínek jednotlivých výrobků, resp. v případě, že k závadě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách (chemicky agresivní, prašné, vlhké prostředí, v silném magnetickém poli ...) , nebo pokud byl proveden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou (autorizovaným servisem). Ze záruky jsou také vyjmuty vady způsobené živelnou pohromou a nesprávným napájecím napětím.

- Záruka se nevztahuje také na použitý spotřební materiál.
 
- V případě neuznání reklamace leží důkazní břemeno o řádném užívání předmětu reklamace na reklamujícím (s výjimkou prvních 6 měsíců od zakouepní výrobku).

- V případě reklamace je třeba přiložit doklad o koupi (či jiný důkaz zakoupení daného výrobku na našem eshopu) a reklamované zboží.

- Náš internetový obchod poskytuje možnost vrácení peněz v případě zjištění poškození nebo nefunkčnosti zboží, kterou prověří autorizovaný servis a potvrdí nemožnost opravy závady nebo záměny zboží za nové v zákonem stanoveném termínu. (§ 623 obč. Zák.)

- Oprava v záruční době je v případě uznání dané reklamace bezplatná.

- Záruční doba produktů je uvedená u každého výrobku v nabídce. V případě uplatnění reklamace, pokud je výrobek se záručním listem DSI Czech, prosím napište email na servis@dsicz.cz nebo si přímo zavolejte na +420 225 386 191 a domluvte si postup reklamace. V případě, že výrobek obsahuje jiný záruční list než DSI Czech, postupujte podle pokynů v tomto záručním listu.
 
Odstoupení od smlouvy
 
- Spotřebitel má možnost odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží.
 
- Prodávající má právo po spotřebiteli požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (poškozený nebo chybějící obal, oprava poškození - vrácení do původního stavu).
 
- Možnost vrácení zboží do 14 dnů od zakoupení se vztahuje pouze na kupující fyzické osoby. Neplatí pro kupní smlouvu podle obchodního zákoníku (nákup podnikatele).
 
- Spotřebitel je povinen v tomto případě vrátit zboží včetně veškerého příslušenství.
 
- Odstoupení od smlouvy musí být doručeno prodávajícímu do 14 dní od převzetí zboží.
 
- Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.